Boliger

  • Minde bofellesskap
  • Farsund omssorgssenter
  • Listaheimen

Kriterier for tildeling

Leie av bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester innvilges der alle andre tiltak i hjemmet ditt er utprøvd, dokumentert og vurdert ikke å dekke tjenestebehovet på en faglig forsvarlig måte. Slike tiltak vil kunne være:

  • tilpasning av bolig, evt. skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
  • rehabilitering/habilitering
  • tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand
  • korttids- /vekselopphold i sykehjem
  • familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt
  • sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter
  • trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og annen teknologi.

Unntaksvis kan søkers bosituasjon og hjelpebehov tilsi at bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester innvilges direkte ved første henvendelse.