Korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til flere uker. Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen. 

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot eldre som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, habilitering, utredning m.m.

Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med omfattende og langvarige behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Langtidsopphold kan gis der det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem eller avlastningsbolig. Hensikten er å gi den pårørende i hjemmet et pusterom, samt å gi den enkelte muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 

Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. En avlastning har også som mål å sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset. 

Slik søker du om plass på institusjon

Vi anbefaler at du sender inn søknaden digitalt. Vi kan da behandle din søknad raskere, og du trenger ikke skrive ut papirskjema og sende dette til oss i posten. Søker du digitalt vil du til en hver tid ha oversikt over alle dine innsendte digitale søknader når du logger inn i søknadssenteret. Du har også mulighet å mellomlagre et skjema du har begynt på, og fortsette å fylle det ut senere.  

Send inn søknadsskjema