Valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er
mandag 11. september.

Du kan også tidligstemme/forhåndsstemme fra 3. juli til 8. september. Du finner mer informasjon om dette i avsnittene under. 

Har jeg stemmerett?

For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må du oppfylle ett av følgende krav:  

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
   
 • Du er statsborger i et annet nordisk land (det vil si enten Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
   
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.  


Står du i manntallet?
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. 
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret. 


Må jeg stemme i den kommunen jeg er manntallsført?
På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført. Hvis du skal forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hele landet. 


Hvis jeg bor i utlandet
Er du bosatt i utlandet, men har vært registert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 


Slik søker du om å bli innført i manntallet
Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september kl. 17:00 for å bli innvilget. 
Søknadsskjema finner du her: 
https://www.valg.no/globalassets/dokumenter-2021/stemmerett/soknad_innforing_manntall_2021_bm.pdf


Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Dette er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og evt. sende klage dersom det er feil i manntallet. 

Utleggingsmanntallet for Farsund kommune blir tilgjengelig i servicekontoret i begynnelsen av juli. 

Tidligstemming

Fra mandag 3. juli kan du avgi din stemme til valget. Perioden for tidligstemming er 3. juli til 9. august.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. 
Ved behov for tidligstemming, vennligst kontakt servicekontoret eller valgsekretariatet for å avtale tid for dette.
Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.
 

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på Farsund rådhus i servicekontoret, mandag - fredag fra kl. 10:00 til 15:00.

Ta gjerne med valgkortet, så går det raskere, og husk legitimasjon.
 

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen.

Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide.

Bestill hjemmestemming

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av uførhet eller sykdom, kan du kontakte oss på telefon 38 38 20 00 eller 976 75 187 for å avtale at vi kommer hjem til deg for å motta din stemme. 

Frist for å bestille hjemmestemming er torsdag 7. september.

Valg på institusjoner

Det er mulig for beboere og ansatte å forhåndsstemme på Farsund omsorgssenter og Listaheimen. 

Tidspunkt vil bli publisert her når dette er klart. 

Stemme på valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. 

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i 30. juni 2023. 

Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort/annen legitimasjon med bilde). 

Ta gjerne med deg valgkort (digitalt eller papir), men det er ikke et krav.
 

Valglokaler på valgdagen, 11. september:
 
Stemmekrets Stemmested Åpningstider
Borhaug Festsalen Kl. 10:00 - 20:00
Vanse Herredshuset Kl. 10:00 - 20:00
Farsund Farsund rådhus, kantina Kl. 10:00 - 20:00

 

 

 

 

 

Husk legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • gjenkjennelig bilde av deg

Digitalt valgkort

Du får tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet går det raskere å registrere at du stemmer, men det er ikke et krav for å avgi stemme.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). 

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke oppdatert eller bekreftet din kontaktinformasjonen i registeret de siste 18 månedene, vil du få valgkortet tilsendt på papir.

Om listeforslag

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget i 2023.
Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars klokken 12:00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars klokken 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.


Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Her kan du lese mer om listeforslag på papir.

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12:00 på formiddagen.


Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller

 • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller

 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

For mer informasjon se valgdirektoratets valgside.

Godkjente valglister, valgstyret 3.5.2023

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Farsund kommune.  

Iht. valglovens §6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret til post@farsund.kommune.no eller pr post til Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund. 

Følgende valglister er godkjent:
• Industri- og Næringspartiet 
• Miljøpartiet De Grønne
• Arbeiderpartiet
• Senterpartiet
• Høyre
• Kristelig Folkeparti
• Venstre 
• Fremskrittspartiet
• SV - Sosialistisk Venstreparti
 
De godkjente valglistene finner du her: Alle godkjente lister med kandidater.pdf
Valglistene er lagt ut til offentlig ettersyn på Farsund rådhus, servicekontoret og på kommunens hjemmeside.
 
Valgstyret i Farsund

 

Tidligere valgresultater

Se resultatene fra forrige kommune- og fylkestingsvalg på https://valgresultater.no/?type=st&year=2021

Velg "Bytt sted" øverst til venstre for å finne Farsund kommune.