Tilbudet om månedlig fakturering over 12 terminer er valgfritt. Fakturering over 2 terminer er standard.

Forutsetning for å få månedlig fakturering:
o Du må motta fakturaer digitalt, enten gjennom eFaktura, eller digital post.
o Vi forutsetter at du oppretter avtalegiroavtale.
o Årlige kommunale avgifter pr eiendom må overstige kr. 4.000,- 
o Eiendommer med gebyr under kr. 1.000 pr. år vil bli fakturert 1 gang i året med forfall i mars.
o Dersom det viser seg at du mottar fakturaer på papir, eller de månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall, vil avtalen din overføres til halvårlig utsending igjen.

Overføring fra halvårlig faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære fakturering. For månedlig fakturering må du sende inn søknadsskjema innen 31.12 eller 01.06. 

Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.

Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.

Søknadsskjema for månedlig fakturering ligger under skjemaer nederst på siden. 

Dersom spørsmål, ta kontakt.