Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. feb. 2021 kl. 13:11

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Klikk her

Kunngjøringer

Melding om igangsatt planarbeid for reguleringsplan Brynelia, Vatne Øst

Asplan Viak melder:

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 meldes herved om oppstart av omregulering av gjeldende
reguleringsplan for Brynelia, Vatne øst i Farsund kommune vedtatt 15.12.2009.

Planområdet er identisk med gjeldende plan og er vist i Vedlegg. Den nedre delen av planområdet er i
hovedsak bygd ut.

Formålet med omreguleringen er planen er:
· endre planen for øvre del – felt B- fra 3 leilighetsbygg med 9 enheter til 3 eneboligtomter.
· endre tomt A2 og A3 fra enebolig til 4 eneboliger i rekke
· regulere for videre bruk av dagens avkjørsel/atkomstveg ut fra de siktkrav som følger dagens
fartsgrense på fylkesvegen.
· justering av atkomstvegen slik at den får bredde for 2 biler å møtes
· justering av bestemmelsene etter ny pbl.

Se fullstendig melding, kart og øvrig dokumentasjon under. 

Melding igangsatt planarbeid 
Kart
Varslingsliste
Møtereferat oppstartsmøte
Planiniativ

Varsel om oppstart planarbeid - detaljregulering for Kvåle - Odrelia gnr. 140, bnr. 2 i Farsund kommune, planID 11901

Kjellesvik Prosjektering AS melder:

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid for angitt reguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-8. Varselet gjelder både en mindre endring av planen som ønskes behandlet etter rundskriv fra departementet datert 30.06.2017, og en fullstendig endring med full planprosess. De to endringene har forskjellig uttalelsesfrist, som angitt i vedlagt varslingsdokument. 

Samlet oppstartsvarsel
Møtereferat - oppstartsmøte

1