Dokumentsenteret

Informasjon er en av de viktigste ressursene for kommunen, og dokumentsenteret har det overordnede faglige arkivansvaret for kommunens informasjons- og dokumentasjonsforvaltning

Dokumentsenteret skal sikre at dette gjøres på en god og sikker måte i henhold til gjeldende regelverk. Kursvirksomhet, rutineutvikling og arkivfaglig rådgivning overfor saksbehandler og ledere er viktige verktøy for å oppnå dette målet.

Dokumentsenteret har også ansvaret for den daglige driften og utviklingen av kommunens sak/- arkivsystem Public 360. Public 360 muliggjør felles arkivering av kommunens dokumentproduksjon, og bidrar til at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver i henhold til blant annet regler om arkiv og offentlighet. På den måten skal det sikres at kommunen og dens prosesser er åpne og gjennomsiktige, samtidig som den enkeltes personvern blir ivaretatt.

Servicekontoret

Servicekontoret skal veilede innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunens tjenester og bidra til at disse kommer i kontakt med rette personer i kommunen.

Enheten utfører oppgaver innen følgende tjenester:​

 • Parkeringsbevis
 • Ledsagerbevis
 • TT-kort
 • Skjenkebevilling
 • Serveringsbevilling
 • Startlån
 • Renovasjon
   

Politisk sekretariat

Poltisk sekretariat er administrasjon for kommunens politiske nivå, som består av kommunestyre, formannskap og en rekke utvalg, råd og nemnder. 

Noen av sekretariatets oppgaver:

 • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd
 • Følger opp folkevalgtes henvendelser, permisjonssøknader, godtgjørelser m.m.
 • Saksbehandling for administrativ og politisk ledelse innenfor kommunelov, forvaltningslov og valglov
 • Folkevalgtopplæring
 • Valggjennomføring
 • Vigsler og saksbehandler for borgelige vielser
 • Andre støttefunksjoner