Budsjett og rådgivning

Kontoret har ansvar for utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og øvrig rapportering som måneds- rapportering, tertialrapportering og års rapportering.
Avdelingen bistår kommunens enheter med budsjettarbeid og er rådgiver for sektorene og enhetene i forbindelse med budsjett og regnskapsspørsmål.
Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov.
Økonomikontoret sørger for kommunens KOSTRA-rapportering og bistår i analysearbeid.

Regnskap

Økonomikontoret er regnskapskontor for den kommunale virksomheten i Farsund. Det innebærer bl.a. ansvar for skanning av inngående faktura, utbetalinger til leverandører, daglig bokføring og andre kontroller. I forbindelse med årsoppgjør etter 31.12 utarbeides årsregnskap og annen rapportering.
Økonomikontoret fakturerer kommunens innbyggere for leverte varer og tjenester som kommunale avgifter, barnehage, kulturskole, skolefritidsordning, hjemmehjelp, husleie, opphold i alders- og sykehjem, matombringing, leieinntekter m.m. Kontoret har også ansvar for å innfordre kommunens utestående krav.
Avdelingen er også regnskapskontor for Farsund Kirkelige Fellesråd og Lister Friluftsråd.

Lønn

Økonomikontoret er ansvarlig for utbetaling av lønn og ytelser til ansatte og oppdragstakere i Farsund kommune. Lønnsområdet innbefatter rapportering av lønnsopplysninger fra Farsund kommune som arbeidsgiver. På vegne av avdelingene registreres fravær og egenmeldinger samt krav om sykepengerefusjon til NAV.