Ansvarsområde

Barnehageenhetens tjenesteområde omfatter funksjonene kommunale barnehager og styrket tilbud til førskolebarn. Inn under Barnehageenhetens ansvarsområde er også tilsyn, veiledning og samarbeid med de private barnehagene, samordnet opptak m.m. Formålet med tjenesten er barnehagevirksomhet, iht Barnehagelovens §1 og 2.

De kommunale barnehagene er:
• Sunde barnehage
• Borhaug barnehage

I tillegg er det 8 private barnehager i kommunen (7 fra høsten -18). Oversikt og informasjon om den enkelte barnehage finner du under tjenesten barnehage.

Barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, der Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Enhetens visjon er: Hvert barn er unikt!

Barnehagene i Farsund skal alltid være i utvikling, pedagogisk og organisatorisk, og være åpne for refleksjon, veiledning og dialog.
Barnehagestrukturen i kommunen er mangfoldig med mange ulike driftsmodeller.

Barnehagene gir fleksible tilbud om hele og flere typer delte plasser for barn i alderen 0 – 5 år.

Les mer om barnehage enheten