Ansvarsområde

Enhet for landbruk har ansvaret for kommunens landbruksforvaltning, vilt-/naturforvaltning, tilskuddsordningene i landbruket og tilrettelegge næringsutvikling.

Enhet for landbruk skal tilrettelegge for rasjonelle og livskraftige gardsbruk ved aktiv arealforvaltning med særlig fokus på naturmiljø og kulturlandskap. 

Virkemidlene er god kompetanse innen rådgiving, tilskuddsordninger og lovforvaltning.
Allmenne interesser og miljøhensyn integreres i forvaltningen.
Enheten er saksbehandlere for hovedutvalg for landbruk og viltnemnda.

OVERSIKT ENHETENS FAGOMRÅDER:

 • Arealforvaltning ved jord- og konsesjonslov.
 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv
 • Regionalt miljøprogram
 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
 • Erstatningsordninger for klimabetinget skade, tap av sau, mv.
 • Rådgiving og godkjenning av bygging av landbruksveier
 • Nærings- og miljø-tilskudd i skogbruket
 • Næringsutvikling i landbruket – lån og tilskudd til investeringer fra Innovasjon Norge
 • Ajourhold av landbruksregisteret og gardskart (AR 5)
 • Vilt- og innlandsfiske-forvaltning
 • Naturbasert næringsutvikling
 • Naturbaserte opplevelser
 • Naturforvaltning
 • Vanndirektiv
 • Bekjempelse av fremmede arter
 • Informasjon om natur
 • Fiskeforvaltning
 • Innspill til verneområdene
 • Klimaoppgaver
 • Strandtorn - kommuneblomst
 • Kystlotteriet
 • Utvalg kulturlandskap - Vest Lista