Tjenester som leveres av enheten

  • Lista Aktivitetshus – Dagaktivitet for personer med utviklingshemning og personer med sammensatte funksjonsvansker.
  • Avlastningsinstitusjonen Byggeklossen, som gir avlastning til foreldre med funksjonshemmede barn og unge.
  • Minde bofellesskap med heldøgnbasert bo-tjeneste, som Praktisk bistand med opplæring, Praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet.
  • Praktisk bistand med opplæring og veiledning, tjeneste til hjemmeboende.
  • Individuell plan – personer med behov for langvarige koordinerte, offentlige tjenester

 

Administrativ organsiering

Enheten har 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder, avdelingene er fordelt på 9 tjenestesteder i hele Farsund kommune.

  • Avdeling Minde bofellesskap – Avdelingsleder er Tone Stålesen
  • Avdeling for heldøgns tjenester - Avdelingsleder er Lisa Veronica Stølen
  • Avdeling for Punkthjelp og Aktivitet –  Avdelingsleder Rita Brun Gullhav 
  • Avdeling for Avlastning og hjemmetjenester – Avdelingsleder Anne-Lise Aagedal