Ansvarsområde

Hjemmesykepleien skal gi nødvendig helsehjelp til deg som trenger behandling, pleie og omsorg i hjemmet. Tjenesten skal aktivt bidra med hjelp og veiledning slik at man klarer å mest mulig selv og kan bo hjemme lengst mulig.
Tjenesten skal også bidra til at pasienter som ønsker det, skal få bo hjemme til livets slutt.
Målgruppen er mennesker som bor eller oppholder seg i Farsund kommune og på grunn av akutt/kronisk sykdom /funksjonshemming har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet – som ikke er i stand til å benytte fastlege eller legesenter.

Praktisk bistand – formålet er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for midlertidig eller varig nedsatt evne til å ivareta renhold og nødvendige praktiske gjøremål.
Målgruppen er mennesker som bor eller oppholder seg i Farsund kommune. Det er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, psykisk lidelse, funksjonshemming, rusproblemer og alderdomssvekkelse .

Brukerstyrt personlig assistent har som målsetning å gi bruker et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelsen, både i og utenfor hjemmet. Gi bruker mulighet til å leve /bo selvstendig . Ha meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre og frihet til å leve ditt liv.
Tjenesten skal bidra til at bruker skal kunne bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne.
Dette er for funksjonshemmet, med et sammensatt og omfattende behov for tjeneste. Det er for foreldre/foresatte til barn med nedsatt funksjonsevne. Bruker må være i stand til å lede assistentene.