Ansvarsområde

Avdelingen har ansvar for koordinering av helse og omsorgstjenester og saksbehandling.

Koordinerende enhet skal sikre at hver enkelt pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Det er hit du kan ta kontakt dersom du har spørsmål i forhold til helse- og omsorgstjenester, i forbindelse med søknader og lignende. Koordinerende enhet har også overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator, og har som målsetting å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

Støttekontakt - en tjeneste som skal bidra til en meningsfull fritid og sosialt samvær for brukere som har behov for bistand i fritidsaktiviteter

Privat avlastning – for deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn, unge eller voksne med omfattende omsorgsbehov.